Poszerz swoją wiedzę o nocie księgowej na 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, że notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu należności mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź generator not księgowych

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]