Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest niesymetryczny – pokaźna ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż często posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.